Allmänna villkor

Allmänna villkor

De sammanfattande punkterna nedan är inte en del av Payer Checkout användarvillkor utan ska ses som en förklaring av viktiga utvalda avtalsdelar.

  • Payer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på
 bästa sätt.
  • Payer och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig betalning via Payer Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Payers Checkout.
  • Payer behandlar enbart personuppgifterna i syfte att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom betalning och andra tjänster i Payer Checkout, stoppa bedrägerier och förbättra användarvänligheten för ditt framtida användande av Payer Checkout, samt för att följa rådande lagstiftning.
  • Payer lämnar aldrig ut våra kunders medlems- eller kundregister. Payer lämnar inte heller ut information, till extern part, om vad eller var du har handlat i direkt marknadsföringssyfte.
  • Vid marknads analysering anonymiseras dina personuppgifter innan användning.

Payer Checkout Användarvillkor

Genom att använda Payer Checkout godkänner du Payer Financial Services AB:s (556736-8724,
Box 4040, 102 61 Stockholm), ”Payer”, villkor såsom de framgår nedan (”Villkoren”).
 Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för
oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsrådet) -området. För att få använda Payer Checkout måste du vara minst 15 år.


Identifiering, anpassning och riskbedömning


För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Payer Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Payer säkerställa din identitet. Payer eller Payers samarbetspartners inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kredit alternativ, kreditinformation från olika leverantörer.

Payer behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor för att göra en riskbedömning.

Payer Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten för varje gång du använder tjänsten. Du behöver därmed inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven, och av Payer godkänd, adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Payer Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Olika betalningsalternativ kan erbjudas av Payer eller av samarbetspartners till Payer. Vid de betalningsalternativ som erbjuds av Payers samarbetspartners måste du förvissa dig om vilka villkor som gäller för det valda betalningsalternativet. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Payer Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning, direktbetalning via bank, delbetalning samt Swish. Vid betalning med faktura gäller Payers vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Vid betalning med faktura i samarbete med Payers samarbetspartners gäller samarbetspartnerns fakturavillkor som visas och godkänns i Payer Checkout eller i butikens kassa.

Det kostar inget att använda Payer Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Payer kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Payer Checkout.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Payer Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Payer som missbruk. All information relaterad till missbruk av Payer Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Payer Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Payers tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Payer Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Payer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Payers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Payer samlar in inom alla våra tjänster och hur denna används. Genom att godkänna Villkoren i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Payer Financial Services AB, 556736-8724, Box 4040, 102 61 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Payer och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en betalning via Payer Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Payers Checkout.

Payer behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål samt för att uppfylla tillämpliga avtal och lagkrav i övrigt. Vid analyser kring marknadsföring anonymiseras dina uppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Beroende på vilken tjänst du använder, kan denna information vara personuppgifter som Payer behandlar:

1. Kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer m.m.
2. Personnummer
3. Betalningsinformation – kortuppgifter, fakturainformation, bankkontonummer m.m.
4. Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör (t.ex. för att uppfylla krav på fakturainformation, förenkla returer och återbetalningar eller för att spara kvitto)
6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
7. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m.m. t
8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhantering syfte i Payers system. Om du tidigare har använt Payer kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Payer kommer eventuellt att använda sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Payer Checkout.

Payer kan även komma att använda elektronisk kommunikation ( via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Payer kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Payers företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här.

För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den e-handlare där du gjort ditt inköp. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till externa kreditgivare, inkassoföretag eller motsvarande.

Payer kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som tillhandahåller betalningsalternativ i Payer Checkout eller andra företag inom Payers företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här.

Din e-postadress kan komma att lämnas ut till tredje part, att användas för elektronisk avisering och distribution av kreditupplysningskopia. Om du väljer att köpa mot faktura kan en kreditprövning ske som innebär att en kreditupplysning beställs på dig. Du kommer då få en kopia på de uppgifter som lämnats ut om dig. Distributionen av denna kreditupplysningskopia sker elektroniskt via en webbportal och inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information samt för att förbättra Webbplatsen, betallösningar och betalprocesser. Behandling i syfte att förbättra betallösningar och betalprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Payers koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kredit upplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Payers koncern samt Payers samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt andra betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Payer iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Payer lämnar aldrig ut information, till extern part, om ditt medlemskap i politiska organisationer, föreningar, etc. Payer behandlar enbart personuppgifterna i syfte att kunna genomföra betalning och förbättra användarvänligheten i Payer Checkout.

Om hela eller delar av Payer verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Genom att använda Payer Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU(Europeiska unionen) /EES (Europeiska ekonomiska samarbetsrådet) området samt möjligheten att använda dina uppgifter för elektronisk kommunikation.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom kryptering- och certifierings-teknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Payer använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Utvalda förklaringar kring behandling inom Payers tjänster för att förbättra upplevelsen

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom interaktion och/eller genom cookies.

Automatisk ifyllning genom din interaktion

När du använder tjänsterna kan vi direkt eller indirekt komma att fråga efter person- och kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer.

Vi kan spara denna information i våra system, och du kan välja att nästa gång du interagera med Payer Checkout endast behöva ange grundläggande person- och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.

Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod för att fylla i dina uppgifter automatiskt är att känna igen din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) genom en cookie som placerats på enheten. I cookien har vi lagrat dina uppgifter från tidigare interaktioner, och all denna information finns på din enhet. Se avsnittet kring Cookies om hur du själv kan ta bort denna information.

Cookies

Payer använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:

1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Payer använder enbart sessionscookies, bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen och underlätta användandet av Payer Checkout. När du stänger webbläsaren försvinner cookien.

Genom att godkänna Payers allmänna villkor samtycker du till behandlingen av cookies. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Payers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp via Payer Checkout. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig eller digital begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post eller e-post till den adress som anges på payer.se. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Om ni anser att era personuppgifter har hanterats oriktigt av oss har ni möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen)

Ändringar, tillägg och övriga tjänster

Payer ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Payer Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Payer eller dess samarbetspartners tillhandahåller gäller Payers eller Payers samarbetspartners vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Payer godkänner eller kontrollerar inte någon extern- eller tredje-parts webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Payer Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp(obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar inte Payer i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Payer Checkout. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring våra villkor samt integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@payer.se.